zondag 5 augustus 2018

Wat de Bijbel zegt over seksualiteit.

Wij christenen worden de laatste jaren gedwongen om de wereldse opvattingen over seksualiteit over te nemen.
Verplichte "lessen" op scholen waarin niet alleen meer voorlichting wordt gegeven over seksualiteit maar waar tegenwoordig ook "voorlichting" wordt gegeven hoe men met voorbehoedsmiddelen dient om te gaan.
Dat alleen al is lijnrecht tegen de weg die God de mensen gewezen heeft en daarbij ook lijnrecht tegen de levensovertuiging van de christenen.
Om het nog erger te maken komen er mensen onder de lobby van het COC onze jeugd "voorlichten" dat zij de tegennatuurlijke seksuele handelingen die zij praktiseren normaal moeten gaan vinden.
Dat onder de noemer "liefde = liefde".

De media staat ook bol van deze "overtuiging".
Op TV is het "normaal" dat anders geaarde mensen vrij uitvoering aan het woord komen en de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam dwingt de meerderheid van de bevolking deze praktijken "normaal" te gaan vinden.

Met "liefde = liefde" bedoeld men eindelijk sex = liefde en liefde = sex.
De term liefde wordt hiermee misbruikt door de mensen die hun afwijkende seksuele voorkeur willen rechtvaardigen.
Zo word in de pornowereld het woord liefde misbruikt, ook de ontrouw in het huwelijk of relatie laat men schuil gaan achter het woord liefde (second love).
Pedofielen misbruiken het woord liefde en zelfs mensen die een voorkeur hebben voor seksuele handelingen met dieren misbruiken het woord liefde om hun seksuele handelingen te rechtvaardigen.

Stuiten deze dingen iemand (gelovig of ongelovig) tegen de borst en laat deze persoon zijn of haar afkeer in het openbaar (met name op de sociale media) weten, dan is Nederland te klein.
Dan wordt deze persoon weggezet als homofoob, iemand die discrimineert, godsdienstwaazinnige, onverdraagzame, iemand die 100 jaar achterloopt en nog veel meer onvriendelijke benamingen.

Tot zover de verdraagzaamheid vanaf de andere kant.

Met deze zaken in het achterhoofd gaan wij kijken naar:
1. Het onderscheid tussen liefde en seksualiteit.
2. Hoe God de schepper het bedoeld heeft.
3. Wat God er in Zijn woord over gezegd heeft.
4. Wat de gevolgen van ongehoorzaamheid zijn.

1. Het onderscheid tussen liefde en seksualiteit.
Het lijkt moeilijk om hier een scheiding in aan te geven omdat de twee zaken elkaar lijken te overlappen.
Toch kun je liefde en seksualiteit los van elkaar aantonen.

Wat liefde is staat alsvolgt beschreven:

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Ja zult u denken, dat zal wel zo wezen maar hoe zit het met de liefde tussen mensen?

Er zijn verschillende vormen van liefde, zo zijn er bijvoorbeeld de liefde tussen moeder en kind, vader en kind, liefde voor een koning of leider of de liefde vanuit een hechte vriendschap zoals David met Jonathan had.

David benoemd dit als hij schrijft:

Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jónathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.

Allemaal vormen van liefde die niets met seksualiteit te maken hebben, maar wel juist die vormen van liefde die God de mens geboden heeft.

Seksualiteit kan een vorm zijn om de liefde te beleven maar omdat je ook seksualiteit kunt beleven zonder dat er van liefde sprake is staan deze twee zaken toch los van elkaar.

2. Hoe God de schepper het bedoeld heeft.

Hierbij gaan we eerst kijken wat er geschreven staat:

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.
Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.
Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.

Let op wat hier gebeurt is.
Ten eerste schiep God de man, de man was alleen terwijl de dieren ieder een partner hadden (mannetje en vrouwtje).
Deze dieren kregen de opdracht om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen.
De mens (Adam) kon dit echter niet zonder "hulpe die als tegen hem over zij".
Om de taken en opdrachten van God te vervullen besloot God om de vrouw te scheppen.

In de strafrede die God uitsprak tegen de engelen die hun post verlaten hadden en zich vergrepen hadden aan de vrouwen van de mensen zei God:

Daarom heb ik hen (de mensen) ook vrouwen gegeven zodat zij die zwanger konden maken, en kinderen van hen konden krijgen, opdat het hun aldus aan niets op aarde zou ontbreken.

Het valt hier op dat Adam de bedoeling van het krijgen van zijn vrouw goed begrepen had als hij zei:
Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.

Let op het woord aankleven (in de grondtekst דָּבַק ).
Dit woord betekent aankleven, houden, houden zich - bij, inhalen, kleven, aanhangen, zich aansluiten.

In heel de scheppingsgeschiedenis komt het woord liefde niet voor, Adam heeft het dan ook niet over het liefhebben of over het houden van zijn vrouw maar over het BIJ zich houden van zijn vrouw en de opdracht om tot één vlees te zijn.
Het tot één vlees zijn betekent een seksuele relatie hebben met het doel om kinderen te kunnen krijgen.

Hoe zit het dan met de liefde zult u zich afvragen?
De liefde was voor de zondeval alom vertegenwoordigd en zo vanzelfsprekend dat een opdracht tot een aparte liefde tussen man en vrouw niet nodig was.

De oorsprong van de liefde was de liefde van God tot de totale schepping.
Deze liefde vloeide over de aarde waar de mensen en dieren God kenden aan de wind des daags.
De liefde vloeide van God naar de aarde, de bomen en planten, de dieren en de mensen die deze liefde tot God en elkaar beleefden.
Als God door de hof van Eden wandelde vloeide de liefde tussen de schepping en alle schepselen weer terug naar God.

Zoals gezegd zijn seksualiteit en liefde twee verschillende dingen.

Zegt de Bijbel dan niets over de aparte liefde tussen man en vrouw?
Jazeker maar pas na de zondeval.
De eerste keer dat deze liefde in de Bijbel voorkomt gaat het over de liefde tussen Izak en Rebekka.
Zo staat er geschreven:

En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood

3. Wat God er in Zijn woord over gezegd heeft.

Nadat God het gebod van de seksuele relatie aan de mensen gegeven begonnen de mensen Gods scheppingsorde te overtreden.
Zoals ieder gebod als tegenhanger een verbod heeft, heeft God aan Zijn volk die een volk van priesters voor de wereld moeten zijn verteld welke seksuele handelingen verboden zijn.

Zo staat er geschreven:

Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God!
Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!
Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben de HEERE!
Gij zult de schaamte uws vaders en de schaamte uwer moeder niet ontdekken; zij is uw moeder; gij zult haar schaamte niet ontdekken.
Gij zult de schaamte der huisvrouw uws vaders niet ontdekken; het is de schaamte uws vaders.
De schaamte uwer zuster, der dochter uws vaders, of der dochter uwer moeder, te huis geboren of buiten geboren, haar schaamte zult gij niet ontdekken.
De schaamte der dochter uws zoons, of der dochter uwer dochter, haar schaamte zult gij niet ontdekken; want zij zijn uw schaamte.
De schaamte van de dochter der huisvrouw uws vaders, die uw vader geboren is (zij is uw zuster), haar schaamte zult gij niet ontdekken.
Gij zult de schaamte van de zuster uws vaders niet ontdekken; zij is uws vaders nabestaande.
Gij zult de schaamte van de zuster uwer moeder niet ontdekken; want zij is uwer moeder nabestaande.
Gij zult de schaamte van den broeder uws vaders niet ontdekken; tot zijn huisvrouw zult gij niet naderen; zij is uw moei.
Gij zult de schaamte uwer schoondochter niet ontdekken; zij is uws zoons huisvrouw; gij zult haar schaamte niet ontdekken.
Gij zult de schaamte der huisvrouw uws broeders niet ontdekken; het is de schaamte uws broeders.
Gij zult de schaamte ener vrouw en harer dochter niet ontdekken; de dochter haars zoons, noch de dochter van haar dochter zult gij nemen, om haar schaamte te ontdekken; zij zijn nabestaanden; het is een schandelijke daad.
Gij zult ook geen vrouw tot haar zuster nemen, om haar te benauwen, mits haar schaamte nevens haar, in haar leven, te ontdekken.
Ook zult gij tot de vrouw in de afzondering van haar onreinigheid niet naderen, om haar schaamte te ontdekken.
En gij zult niet liggen bij uws naasten huisvrouw ter bezading, om met haar onrein te worden.
En van uw zaad zult gij niet geven, om voor den Molech door het vuur te doen gaan; en den Naam uws Gods zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE!
Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.
Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging.
Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze verontreinigd.

Het staat er voor sommigen van u misschien in een wat moeilijke taal, maar kort samengevat staat er:

Het is verboden sex te hebben met:
- Een familielid
- Je vader
- Je moeder of je stiefmoeder
- Je zus of stiefzus
- Je kleinkinderen
- Je tante of oom (ook de aangetrouwde ooms en tantes)
- Je stiefdochter of de kinderen van je stiefdochter.
- De zus van je vrouw
- Een vrouw die ongesteld is
- De vrouw of man van een ander
- Iemand van hetzelfde geslacht.
- Meerdere personen tegelijk (mannen en of vrouwen)
- Dieren
- Iemand die je voor seksuele diensten betaalt (hoer of schandknaap)
- Iemand waar je niet mee getrouwd bent

Op andere plaatsen staat geschreven:

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen.

Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben.
De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man.
De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden.
Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel.

Kortom:
- God heeft de mens geschapen als man en vrouw.
- God heeft de man en vrouw zelf samengebracht en gezegend (dat is in de echt verbonden).
- God heeft de mens opdracht (gebod) gegeven om binnen het huwelijk (tussen man en vrouw) een seksuele relatie tussen die man en die vrouw aan te gaan.
- God heeft alle andere vormen van sex verboden.

4. Wat de gevolgen van ongehoorzaamheid zijn.

De eerste tegennatuurlijke seksuele handelingen vinden we al vroeg in Gods woord.
Vreemd genoeg worden deze eerste misdadige handelingen niet door mensen maar door engelen gepleegd.

Hieronder vind u een wat lange impressie uit verschillende boeken van wat er gebeurt is:

En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar:
'Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken'. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: 'Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen'.
En zij allen antwoordden hem en zeiden: 'Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren'.
Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien.
En het waren er allen tezamen een
tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.
En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden.
En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen,
wier grootte drieduizend(?) el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten.
En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken.
Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan...
En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te
bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het vervraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elkekleurvloeistof.
En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen.
Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal (onderwees) astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel...

en zie! de Wachters riepen mij en zeiden tot mij:
Gij schriftsteller van rechtvaardigheid, ga, verklaar aan de Wachters der hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, verlaten hebben en zich met
vrouwen verontreinigd hebben, en de dingen naar de wijze van de aardse kinderen gedaan hebben, en vrouwen in bezit hebben genomen:
Gijlieden hebt de aarde eengrote vernietiging toegebracht, en gij zult geen vrede noch vergeving van zonde hebben; en in dezelfde mate waarin zij genieten van hun kinderen, zullen zij het vermoorden van hun geliefden zien, en over de vernietiging van hun kinderen zullen zij weeklagen, en er tot in tijden hun smekingen op richten, maar genade en vrede zullen zij niet verkrijgen.

En ga, zeg tegen de wachters der hemel.
Waarom hebt gij de hoge, heilige, en eeuwige hemel verlaten, en bij vrouwen gelegen, en uzelf met de dochters der mensen verontreinigd en uzelf vrouwen toegeëigend, en gelijk de kinderen der aarde gedaan, en reuzen (als uw) zonen verwekt? En ondanks dat gij heilig en geestelijk waart, en het eeuwig leven had, hebt gij uzelf met het bloed van vrouwen verontreinigd, en (kinderen) met het bloed dat in het vlees is verwekt, en gelijk de mensenkinderen vlees en bloed begeerd zoals ook zij doen die doodgaan en verdwijnen. Daarom heb ik hen ook vrouwen gegeven zodat zij die zwanger konden maken, en kinderen van hen konden krijgen, opdat het hun aldus aan niets op aarde zou ontbreken. Maar gij waart voorheen geestelijk, het eeuwig leven bezittend, en onsterfelijk voor alle generaties van de wereld. En daarom heb Ik geen vrouwen voor u bestemd; want wat de geesten der hemel betreft, in de hemel is hun verblijfplaats.

het grote oordeel waarin de tijd zal aflopen voor de Wachters en de goddelozen, ja, tot een volledig einde zal komen".
En nu voor wat betreft de Wachters die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen, die voorheen
in de hemel waren, (zeg tot hen): "Gij zijt in de hemel geweest, maar nog niet alle mysteries waren al aan ulieden geopenbaard, en gij wist de waardeloze ervan, en deze hebt gij in de gevoelloosheid van uw harten aan de vrouwen bekend gemaakt, en door deze mysteries berokkenen vrouwen en mannen veel kwaad op aarde".
Zeg hen daarom: "Gij zult geen vrede kennen"'.

En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

Aan het bovenstaande zien we een aantal dingen.
Ten eerste zien we dat er een groep engelen (niet degene die met satan zijn afgevallen) hun post in de hemel verlaten om een seksuele relatie met de vrouwen van de mensen aan te gaan.
Dit was tegen de scheppingsorde van God en resulteerde in een kruising van twee rassen (mensen en engelen).
Hieruit werd een ras van reuzen geboren die andere kenmerken had zoals wij ook in de dieren kunnen zien die een kruising van rassen zijn.
Voorbeelden zijn de lijger, de hybridekameel en de muilezel.
Ten tweede zien we dat zonde, zonde voortbrengt.
Ten derde zien we dat God hier zo vertoornd over is dat deze groep engelen op Zijn bevel gevangen genomen is en dat zij in eeuwigheid geen vergeving van hun zonden kunnen krijgen.
Ten vierde was door hun toedoen de aarde zo verdorven dat God besloot de zondvloed op te laten komen.
Zo werden de mensen die zichzelf met de engelen ingelaten hadden allemaal gedood.
Ook hun wacht het rechtvaardige oordeel op de laatste oordeelsdag.

God zegt dat seksuele handelingen tussen rassen een gruwelijke vermenging is.

Wat de ongehoorzaamheid van de mensen betreft, daar is God heel duidelijk over.
Want er staat geschreven:

Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?
Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.
Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.
Vliedt de hoererij.
Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Bezondigen je je eigen lichaam door op seksueel gebied ongehoorzaam aan de inzettingen van God te zijn dan kun je in het rijk van God niet binnengaan.
Dan is de hel de plaats waar je voor eeuwig zult moeten verblijven samen met satan en de engelen die Gods woord ongehoorzaam waren.

Zegt u "dat is wel erg kras?".
Lees de geschiedenis van Onan maar eens.

Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Thamar.
Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des HEEREN ogen; daarom doodde hem de HEERE.
Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders naam, en verwek uw broeder zaad.
Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven.
En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; daarom doodde Hij hem ook.

Hier gaat het over het broederhuwelijk.
Onan ging dus niet vreemd maar trok zich terug zodat zijn zaad (op de grond) verloren ging.
God zag en ziet dit ook als een zonde tegen Zijn gebod, en met God valt niet te spotten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten