donderdag 22 februari 2018

In den beginne? Naar 2 Petrus 3 vers 8

2 Petrus 3 vers 8 
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

In de hemel is geen tijd, maar alleen de eeuwigheid.

Toen God hemel en aarde schiep en beide tot hun aanschijn riep, deed Hij dat niet in de tijd maar schiep het in de eeuwigheid.

De Geest van God daalt op aarde neer, ja u hoort het goed mevrouw/meneer.
Ik spreek niet in verleden tijd maar spreek hier in de eeuwigheid.

Over 't water en de duisternis zweeft Gods Geest die eeuwig is ver buiten ons begrip van tijd, maar niet in de vergetelheid.

Dan roept Zijn eeuwige stem met macht en een ongekende kracht, daar zij licht, en door dat woord is de duisternis verstoord.

Er kwam eeuwig licht in de eeuwigheid dagen, die onze ogen niet zouden kunnen verdragen.
Het was immers geen licht niet van zon of maan want die kenden nog geen bestaan.

God brengt de scheiding aan die tussen licht en duisternis zal bestaan en geeft ze beide hun naam.
Ook geeft Hij hen de taak die zij eeuwig vervullen, om met hun wezen beurtelings de aarde te vullen.

Pas toen schiep God op de aarde de tijd als een eiland in de eeuwigheid.
De eerste avond viel toen in, de nacht kwam en de eerste dag was het begin.

Vanaf deze eerste dag begon de schepping van dampkring, land, zee, plant, boom, maan sterren en zon.

Vanaf Genesis één vers vijf zijn er ruim zesduizend jaar verstreken waarin de mensen wachten tot de grote dag aan zal breken.
De dag waarin ook een einde komt aan de geschapen tijd en iedereen weer leeft in eeuwigheid.

Dus broeders en zusters als de mensen een discussie aangaan over de leeftijd van de aarde, laat deze mensen dan in hun waarde.
Het is volgens onze tijdrekening niet te meten hoeveel tijd er tussen Genesis één vers één en vers vijf is verstreken.

En als men met u om jaren strijd, zeg dan, de aarde is van eeuwigheid.

zaterdag 20 januari 2018

Een Kijkje in de Hemel

Een kijkje in de Hemel.

U zult wel denken een kijkje in de Hemel?
Ja de Bijbel laat ons op verschillende plaatsen zien hoe het er in de Hemel aan toegaat.
Jammer is dat hier weinig over wordt gesproken, vaak onder het excuses dat het geen meerwaarde heeft voor je ziel.

Maar lieve broeders en zusters, alles wat in de Bijbel staat heeft waarde voor de ziel!
Als dit niet het geval zou zijn zou het niet in de Bijbel staan, met andere woorden alle teksten hebben een doel.
Als wij zouden beginnen met het schrappen of het overslaan van teksten is het einde zoek.

Ten eerste vragen wij ons af waar de hemel is.
In 2 Corintiërs 12 vers 2 verteld Paulus het volgende: “Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel”

Er wordt onderscheiding gemaakt over de Hemel of beter gezegd de Hemelen.
De eerste Hemel is de Dampkring die genoemd wordt in Genesis 1 vers 6 waar God zegt: “ Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! “

De tweede Hemel is het uitspansel waar zon maan en sterren zich bevinden, deze is te vinden in Genesis 1 vers 14 en 15 waar God zegt: “Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.”

De Derde Hemel is de plaats waar God woont en waar Paulus het over heeft.
Op de vraag of deze plaats ver in of achter het heelal is kunnen wij dit zeggen.

• Deze plaats is niet aan tijd of plaats gebonden.
• Deze plaats is niet zichtbaar voor de menselijke waarneming tenzij God dit wil.

Waarnemingen over de Hemel komen in de Bijbel vaker voor dan je denkt.
Neem bijvoorbeeld de droom van Jakob, de gezichten in het boek openbaringen maar ook van de profeten zie Jesaja 6 vanaf vers 1
De eerste plek waar wij iets lezen over besluiten in de hemel is bij de scheppingsgeschiedenis.
Hier wordt gesproken over de besluiten die God neemt en de scheppingswoorden die worden gesproken.

Hier spreekt God over Ons:
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Over dat God het over Ons heeft zijn de volgende gedachten;

• Mogelijkheid 1 is dat Vader Zoon en Heilige Geest met elkaar spreken.
• Mogelijkheid 2 is dat God in zijn raad met de Engelen spreekt zoals in 1 koningen 22 vers 19 tm 22;

Hij sprak: Daarom hoor nu het woord des Heren: Ik zag den Heer zitten op zijnen troon, en al het heir des hemels rondom Hem staan, aan zijne rechter hand en linkerhand.

En de Heer sprak: Wie wil Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead? En de een zeide dit, de ander dat.
Toen ging een geest uit en trad voor den Heer, en sprak: Ik wil hem overreden.
En de Heer zeide tot hem: Waardoor? En hij sprak: Ik wil uitgaan en zal een valse geest zijn in den mond van al zijne profeten. En hij zeide: Gij zult hem overreden en zult het uitrichten; ga uit en doe alzo.

Deze werkwijze zien wij ook terug in het boek Job, Jesaja en het boek openbaring.
Dit is voldoende reden om mogelijkheid 1 te laten varen, ook omdat er in Job 38 vers 7 staat;
Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.
Deze morgensterren, het heir des hemels en Gods kinderen in de nieuwe Bijbelvertaling worden ze ook de hemelbewoners genoemd, zijn de Engelen.
Wij weten dat God in de hemel omringt wordt door miljarden Engelen.

Uit de Bijbel weten wij een aantal dingen over de Engelen.
Om het eenvoudig te houden beperk ik het tot een aantal dingen.

• Engelen zijn dienende geesten die in de dienst van God staan.
• Engelen zijn geschapen wezens die buiten geest ook een (hemels) lichaam hebben die willekeurig zichtbaar en onzichtbaar voor ons kan zijn.
• Engelen zijn altijd van het manlijk geslacht, vrouwen en kinder Engelen komen in de Bijbel niet voor.
• Engelen beschikken over geweldige krachten zie 2 koningen 19 vers 35

Met deze Engelen houd God raadsvergadering in de Hemel.
Niet dat God als almachtige en alwetende raad of advies nodig zou hebben, maar Hij verkiest zo te werken.

Zo zien wij in de scheppingsgeschiedenis dat God zijn daden proclameerde onder het gehoor van de Engelen die daarna te zamen vrolijk zongen, en juichten.

Wel is duidelijk dat de Engelen zonder toestemming van God niets kunnen of mogen doen. ( En hij zeide: Gij zult hem overreden en zult het uitrichten; ga uit en doe alzo ).

De Engelen zijn ook geen zwijgende menigte of toehoorders die geen initiatief tonen.
Ik noem 2 voorbeelden.

1. De eerste is Mattheüs 13 vers 24 t/m 30

Hier komen wij Jezus tegen die verhaald hoe het kwaad in de wereld gekomen is en hoe de Engelen hierop reageerden.

De term Engelengeduld gaat hier niet op!
Zij blijken geen geduld te hebben in deze kwestie.
Gods eer is aangetast dus zij willen direct handelen!

“ En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.”

Ziedaar!!

Het antwoord op de vraag (als er een god is) waarom maakt God geen eind aan de ellende in de wereld.

2. De tweede is in Daniël 4 vers 17 waarin staat : Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen.

Ziehier een besluit niet voorgesteld of besloten door God maar door de Engelen, hoewel God hiervoor wel instemming gegeven heeft.

Nu weten de meeste mensen dat er “goede” en de “kwade” Engelen zijn.
De Goede Engelen zij die Engelen die voortdurend bij God zijn en alleen hem dienen.
De kwade Engelen (ook wel duivelen genoemd) zijn onder leiding van de satan van God afgevallen en vormen nu het rijk der duisternis.

Dan is er nog een derde groep van Engelen die we kunnen vinden in Genesis 6 vers 2.
Wat er van deze groep geworden is vinden wij terug in de brief van Judas vers 6 en 7.
Omdat deze groep geen kwaad meer kan doen laten wij deze voor wat het is en kijken wij alleen naar de twee eerste groepen.

Wij kunnen er niet omheen om even stil te staan bij de persoon van de satan.
Wie is hij?
De bijbel spreekt over een Engel die grote kracht en aanzien heeft gekregen toen hij geschapen werd.
In Jesaja 14 vers 12 t/m 17 spreekt de Bijbel van de satan en zijn aanhangers.
Over de satan wordt gezegd : Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
Pure rebellie tegen de Allerhoogste God.

Tot verbazing van veel mensen komt de duivel of ook wel satan genoemd ook regelmatig in de Hemel bij God.
Dit komt het duidelijkst naar voren in het boek Job.
In Job 1 vers 6 komt de Bijbellezer als toeschouwer in een dag terecht waarin God met zijn Engelen zitting houd, er staat :

Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
Wat doet hij daar?
Daar kun je een boek vol van schrijven maar wat hij daar doet maakt Openbaring 12 vers 10 duidelijk waar staat :
En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
Hij staat Gods kinderen aan te klagen!
Iedere fout, iedere zonde komt hij voor God brengen, ook die van U en mij.
Let op hoe hij te werk gaat.
Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.
De satan heeft zijn rijk op de aarde gevestigd en over ieder land zijn demonen gesteld.
Ieder land heeft een demon koning en demon volgelingen.
Hiervan vinden wij een voorbeeld terug in Daniël 10 vers 13 waarin Gabriël spreekt :
Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzie.

De satan heeft een inspectieronde gemaakt over de aarde en alle (demon) vorsten bezocht.
Bij deze inspectieronde heeft hij de rapporten ontvangen van alle mensen in ieder koninkrijk.
Deze brengt hij nu voor God om ze aan te klagen.

Maar dan stelt God een vraag :

En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.
Wat blijkt?

Job staat niet in het zwartboek van de satan!
God stelt een vraag aan de satan:

En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.

Tjonge jonge! Dat zou God van mij niet kunnen zeggen!
Wat een getuigenis, door God zelf nog wel!

Maar dan gaat de satan in de aanval.
Het is voor hem onverdraaglijk dat er ook maar één mens zalig zou worden, zeker omdat hij door
God voor het blok gezet wordt.

Let op deze aanval!

Het gaat niet alleen over de vroomheid van Job, er zit veel meer achter.
Zijn antwoord luid:
Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest?
Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom?
Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande.
Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen?

De satan spreekt van een betuining om Job's huis en alles wat hij bezit.

Hij klaagt God aan dat hij Job beschermt heeft tegen de invloeden van de satan en zijn demonen.
Deze betuining heeft ook zijn bewakers.
Engelen van God (cherubim in de volksmond beschermengelen genoemd) waken over Job, zijn familie en zijn bezittingen.
En dat is voor de overste van deze aarde onverteerbaar.
Deze betuining staat op zijn grondgebied!
Let wel Adam en Eva zijn door God aangesteld als heersers en hoeders van de aarde.
Zo staat er in Genesis:

Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
Toen zij Gods gebod overtraden stelden zijn zich “vrijwillig” onder het gezag van de satan.
Hiermee kreeg de satan de zeggenschap over de aarde “legaal” uit de hand van de mens.

Ik kan mij voorstellen dat U lezer moeite heeft met de bovenstaande bewering.
Maar als de Here Jezus verzocht werd in de woestijn gebeurde het volgende:
Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der
wereld, en hun heerlijkheid;
En zeide tot Hem:
Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
Buiten het feit om dat de satan alleen de heerlijkheid en niet de ellende van deze koninkrijken laat zien, spreekt de Here Jezus de zeggenschap over deze koninkrijken niet tegen.

De Here Jezus zegt alleen:

Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
Job leeft volgens de satan in een soort beschermt paradijs waar geen mens recht op heeft en hij eist zijn recht op om over dat stukje aarde, over Job en zijn familie en bezittingen de heerschappij te hebben.

Bovendien zegt hij van Job zelf:

Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? (dat is vervloeken)
En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.

De rest is kennen we, de satan laat zijn volle woede los op Job.

Maar ondanks alles lukt zijn opzet niet en dan gebeurd het volgende:
Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.
Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.
En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak.

Let op wat de HEERE zegt!

hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak.
De HEERE zegt met zoveel woorden dat Hij Job deze rampen heeft toegezonden.
Dat is in principe ook zo omdat ook de satan niets kan uitrichten zonder toestemming van God.
De satan maakt listig gebruik van het feit dat God niet op zijn woord kan terugkeren in combinatie met de zonden die mensen (hebben) begaan.
Zo kan hij God ertoe zetten om Job te verslinden zonder oorzaak.

Is God dan machteloos?
NEE!!!

Het feit dat God rechtvaardig is en niet op zijn woord kan terugkeren wil niet zeggen dat Hij de macht over Hemel en aarde verloren heeft.
Zijn heilsplan is ons bekend.
De Zoon is mens geworden en heeft alles volbracht en heeft voor onze zonden betaald!
Nog één keer dwingt hij God een toestemming af om zijn aanval op Job in te mogen zetten.
Dit omdat de satan aan Job zelf niet heeft mogen komen, Job's lichaam stond nog onder de bescherming van God.

Satan zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.
Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen!
En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.

Zie dat God deze beproeving van Job beperkt, satan is niet de schepper van het leven dus krijgt in het geval van Job ook geen toestemming om Job te doden.

Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe.
En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as.

Als Job bezoek krijgt van zijn “vrienden” verteld hij dat zijn adem vreselijk stinkt, en hij zo door nachtmerries geplaagt wordt dat hij niet kan slapen.

Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, en sterf.
Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

Je ziet hier wordt door de satan zelfs de vrouw en later de vrienden van Job misbruikt om Job aan het zondigen te krijgen.
En zoals wij nu weten is zijn plan niet gelukt!
Prijs de HEERE die de zijnen nooit loslaat!
Het einde van satan en zijn engelengevolg kunnen wij terugvinden in het boek openbaring.
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;
En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen tevergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.
En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

vrijdag 19 januari 2018

Oordeelsdag


Oordeelsdag.

Soms droom ik van het laatste oordeel, waarin een elk tot God moet gaan, en zie verlosten zonder oordeel veilig achter Jezus staan.

Engelen droegen toen ze stierven hunne zielen naar omhoog, waar ze saam voor Jezus knielen en jubelen voor des HEEREN oog.

Hunne namen zijn gevonden in het heilig boek des Lams, hun levensboek die blijft gesloten, door Zijn bloed dragen zij de krans.

Maar dan geven zee en landen op Gods bevel hun doden weer, ook het dodenrijk verbreekt haar banden en allen staan dan voor de HEER.

Dan voltrekt voor ieders ogen t’ rechtvaardig oordeel, God neemt tijd, en een ieder wordt gewogen op de weegschaal der gerechtigheid.

Één voor één komen zij nader, bekleed met onvergankelijkheid, hun levensboeken die gaan open tot het oordeel in der eeuwigheid.

Alles wordt dan voorgelezen, hoorbaar voor een ieders oor, hun gedachten, woord en werken klinken dan de hemel door.

Ik zie ze in gedachten beven, de moordenaar, de humanist, een ieder die niet wilde weten hoe kostbaar Jezus offer is.

Ik zie ze in gedachten smeken, ach lees toch niet verder HEER!
Laat het maar, ik ben zo schuldig, werp mij alleen ter helle neer!

Het is te zwaar te moeten horen alles wat ik heb misdaan, in t’ geniep, en mijn gedachten, wat heb ik U aangedaan!

De HEER zegt dan, het moet gebeuren, het oordeel moet rechtvaardig zijn, IK zou niets kunnen verbergen ook al is het nog zo klein.

En zo worden zij geoordeeld, van oud tot jong, van groot tot klein, van de mensen van de schepping tot de laatste klaar zal zijn.

Ik zie de rij steeds korter worden en ik dan zie tot mijn schrik, dat ik nader tot de troon kom staan, en ik richt van schrik mijn blik, daar waar Jezus staat en allen die voor mijn zijn heengegaan.

Ik probeer te zien of in het boek dat in Zijn hand is, ook mijn naam geschreven is.
En ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als ik mij vergis.

Vertwijfeld sta ik dan te kijken, en de rij schuift steeds maar weer, dichter naar de grote troon toe, steeds maar dichter naar de HEER.

En zie mensen gaan ter helle, daar het eeuwig oordeel in, waar ze eeuwig moeten boeten, spijt heeft nu geen enkele zin.

Ik ben verschrikt, ik ga steeds dichter naar de troon des HEEREN toe, roep tot Jezus HEERE red mij, och mijn HEERE hoor mij toe!

Jezus kijkt nu naar de zaligen, niet naar mij ik ben zo bang, dat ik zelf mijn straf moet dragen, en moet boeten eeuwig lang.

Met een schok word ik dan wakker en lig veilig in mijn bed, terwijl het angstzweet mij van t’ lijf druipt ga ik in een diep gebed.

En ik zal bidden en zal smeken tot de HEER mij t’ laat verstaan, dat ik het zeker mag weten, dat Jezus in mijn plaats zal staan.

woensdag 17 januari 2018

Wat zegt de Bijbel over de doodstraf.

Wat zegt de Bijbel over de doodstraf.

Veel mensen denken dat God de doodstraf heeft ingevoerd op het moment dat God zijn verbond met Noach sloot.

Dit lezen wij in Genesis 9:6

Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

Een ding wordt hier over het hoofd gezien.

De eerste moordenaar op aarde, Kaïn oordeelde van zichzelf:

Genesis 4: 13 t/m 15

En Kaïn zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.

Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan.

Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kaïn; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.

Kaïn gaf toe dat hij ten dode schuldig was en dat ieder het recht had om Abel te wreken.

God zegt hier echter met zoveel woorden dat geen mens het leven van een ander mens mag nemen.

God is de schepper van ons leven, Hij geeft het op Zijn tijd en neemt het op Zijn tijd.

Geen mens op aarde heeft het recht om het leven van een ander te beëindigen, zo geeft God aan Kaïn het Kaïnsteken.

In dat teken zegt God Ik ben de HEERE Ik zal het vergelden en niemand anders.

Twee dingen zijn dan onduidelijk en vaak verkeerd geïnterpreteerd.

In Genesis 9:6 staat;

Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

En in Romeinen 13,4 staat over de overheid;    

Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

Lees goed wat er in Genesis 9:6 staat;

Wie des mensen bloed VERGIET, hier staat niet vergoten heeft zoals Kaïn maar VERGIET.

Dit is dus een woord dat zegt dat de dader(s) dit NU aan het doen zijn.

Dus als er in een school of plein mensen zijn die aan het schieten en moorden zijn zal de overheid geweld moeten gebruiken om deze mensen te stoppen.

Vaak is dan de enige mogelijkheid om deze mensen (terwijl zij nog bezig zijn met bloedvergieten) te stoppen door ze dood te schieten.

Hier sluit Romeinen 13,4 naadloos bij aan.

Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs.

Hier moet gelet worden op het woord zwaard: het oorspronkelijke woord is μάχαιρα wat in deze Bijbeltekst  zwaard of mes betekend.

Het zwaard uitdragen is een Bijbelse manier van spreken, het betekend weerbaar zijn.

Onze overheid moet dus weerbaar zijn om ons te beschermen tegen moordenaars.

Dat is niet het enige wat over het zwaard te zeggen is.

Het zwaard is tot aan de middeleeuwen nooit als een offensief wapen gebruikt.

Het was een wapen dat iedere krijgsman bij zich had en vaak ook persoonlijk eigendom.

Als offensief wapen (wapen voor de aanval) had men over het algemeen een ander wapen ter beschikking.

Voorbeelden zijn: rondas en beukelaar, schild en (werp)spies, de slinger, pijl en boog, lans en dergelijke.

Met deze wapens ging de krijgsman ten strijde en als het op lijfsbehoud aankwam kon hij terugvallen op zijn zwaard, zuiver defensief dus.

Zo zien wij dat God de overheid heeft aangesteld om ons te beschermen tegen kwaaddoeners maar zuiver defensief.

Hier een voorbeeld uit 2 Koningen 6.

Elísa leid een afdeling soldaten die het volk van Israël kwaad gedaan hebben en weer kwaad in de zin hadden in verblindheid naar Samaria.

En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elísa zeide: HEERE, open de ogen van dezen, dat zij zien! En de HEERE opende hun ogen, dat zij zagen; en ziet, zij waren in het midden van Samaria.

En de koning van Israël zeide tot Elísa, als hij hen zag: Zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader?

Doch hij zeide: Gij zult hen niet slaan; zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen hadt? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken, en tot hun heer trekken.

En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken; daarna liet hij hen gaan, en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land van Israël.

Zo laat God in zijn woord zien dat als de overheid kwaaddoeners gevangen heeft, zodanig dat ze geen kwaad meer kunnen doen het recht niet heeft om hun van het leven te beroven evenals Kaïn niet gedood mogen worden.

Zelfs de goddeloze koning Achab wist dit en kon niet anders dat handelen zoals Elísa dat aangaf.

Tot slot is er nog de vraag waarom er in het oude testament zoveel mensen ter dood gebracht werden.

Dit had vaak te maken met de Heiligheid van God en het heilig land Israël.

God had de opdracht gegeven dat zijn volk heilig moest leven in zijn land en voor zijn aangezicht.

Alle zonden die direct de heiligheid van God of van het land Israël aantastte moest worden weggedaan als waarschuwing en voorteken hoe het er in de toekomst zal toegaan als het laatste oordeel voor iedereen op de wereld zal aanbreken.

 

 

Wat de Bijbel zegt over zonden vergeven.

Wat de Bijbel zegt over zonden vergeven.

Zonden van je medemens vergeven.

Voor we hier over nadenken is het nodig ons te realiseren dat de farizeeën gelijk hadden toen zij met de gedachte zaten dat niemand zonden kon vergeven dan god alleen.

In de Bijbel zijn twee grondwoorden voor vergeving.
Het eerste grondwoord betekent vergeving zoals God dat kan en doet.
Dat betekent dat God niet alleen de zonden vergeeft (niet meer toornig is) maar zo vergeet dat ze nooit gepleegd zouden zijn.
Dit kan een mens nooit doen omdat de mens altijd blijft herinneren.

Het tweede grondwoord betekend alleen niet meer boos (toornig) zijn op de zondaar.
De herinnering wordt hier niet uitgewist en kan zo nu en dan weer de kop opsteken zodat diegene die vergeven heeft vaak een jarenlange strijd heeft om niet meer boos (toornig) te worden op zijn medemens.
Dit is de vergeving die wij als mensen kunnen schenken aan de medemens die tegen ons in de fout is gegaan.

Veel mensen zeggen dat het een christelijke deugd is om mensen te vergeven. Daarbij gaan sommigen zelfs zover dat ze er vanuit gaan dat je iedereen ongezien maar moet vergeven. Zij baseren deze gedachte op de uitspraak uit Matthéüs 18 vers 21 en 22.

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal.

De Bijbel leert ons echter dat het vergeven van zonden alleen kan gebeuren NADAT de zondaar om vergeving heeft GEVRAAGD.

Matthéüs 18 verteld hier het volgende over.

15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.

Geef Uw broeder of zuster te kennen dat hij of zij een (zonde)schuld tegen U heeft. Het zou zo maar kunnen dat Uw broeder of zuster niet in de gaten heeft dat er een (zonde)schuld tegen U heeft. Maar zelfs als U denkt dat hij of zij dit wel (dondersgoed) moet weten, geeft Gods woord U aan dat het hem of haar moet worden aangezegd.

16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.

Vertel het een andere christen en laat deze Uw getuige zijn dat die gene die tegen U gezondigd heeft niet bereid is om zijn schuld te erkennen en vergeving te vragen voor het gene wat hij of zij U heeft aangedaan.

17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het de gemeente; en indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.

Breng het in ons geval bij de kerkenraad, deze moet nog een laatste poging doen om de zondaar tot inkeer te brengen en hem of haar te bewegen om vergeving te vragen.
Als de zondaar zich verhard moet de kerkenraad met gebruik van het formulier voor afscheiding van de gemeente, deze onverzetbare zondaar buiten de gemeente plaatsen.

18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.

De schuldenaar moet goed weten dat er in een ander Bijbelgedeelte staat: Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.

Dit betekend dat God eigenlijk zegt: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien de schuld niet vergeven is omdat deze niet vergeven KAN worden simpelweg omdat er geen vergeving is gevraagd zal God deze rekening met de zondaar vereffenen.

Als U veel last heeft van hetgeen wat U is aangedaan ondanks dat U alles heeft gedaan om Uw medemens te bewegen om met U in het reine te komen, leg Uw lasten dan maar op de schouders van Uw Heiland en wees ervan verlost.

donderdag 5 januari 2017

De (her)schepping van de hemelen en de aarde

In den beginne.

De schepping

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

De woorden “nu was” is in het Hebreeuws הָיָה
De mogelijke vertalingen van dit woord zijn:
zijn, worden, gebeuren, geschieden, bestaan, uitvallen, vergezellen, plaatsvinden, rijzen, verschijn.

Dit Hebreeuwse woord הָיָה word in de bijbel verschillend vertaald maar het slaat altijd op een gebeurtenis die of op dat moment gebeurd of nog te gebeuren staat.
In de verleden tijd word dit woord nooit gebruikt.
Dit betekend dat het “woest en ledig” zijn van de aarde op een moment gebeurd is na de schepping van hemel en aarde.
Het scheppen van de hemel door God zelf betreft hier de Hemel waar God zelf woont, de zogenaamde derde Hemel.
Het is tegen de natuur van de schepper dat de aarde woest en ledig in duisternis gehuld geschapen is omdat de schepper zelf het licht is.
Als wij God goed kennen weten wij dat als God iets creëert, God het in één keer goed en volmaakt maakt.

Waarom was/werd de aarde nu woest en ledig?
Daarvoor moet je diep in de Bijbel spitten wil je iets van de “wereld die toen was” Genesis 1 vers 1 te weten komen.

2 Petrus 3 ver 5 t/m 7.

Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

Let wel op dat deze uitspraak niet verward moet worden met de tekst uit 2 Petrus 2 vers 5:
En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

Petrus herhaald hier niet hetgeen wat hij eerder heeft gezegd maar heeft het in 2 Petrus 3 over een andere gebeurtenis met de aarde.

Je zult je afvragen wat er gebeurd moet zijn na de schepping met de aarde dat hij woest en ledig werd.

Hiervoor zul je moeten kijken wat er over de satan en zijn val word gezegd.

Jesaja 14 vers 12 t/m 17;
Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!
Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?
Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?

Ezechiël 28: vers 11 t/m 19;

Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.
Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.
Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Het gaat hier om de “morgenster” ook wel bekent als satan of duivel.
Deze engel is zoals we het hier lezen de overdekkende cherub (de opperste engel die het gezag over de aarde had) van de aarde geweest die zo mooi was dat het Eden (Gods hof) genoemd werd.
Hij was op Gods heiligen berg en wandelde tussen de vurige stenen.
Zijn ontrouw en val heeft een reactie van God opgeroepen en Hij heeft een vuur uit het midden (van de aarde) doen opkomen en heeft de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed (niet die uit de dagen van Noach) bedekt.
Deze straf van God (het vuur en het water) is zo heftig geweest dat na wat later blijkt de dampkring totaal verdwenen was.

Dat wij na ons scheppingsverhaal nooit van deze berg gehoord hebben maakt ons duidelijk dat onze (her)schepping pas nadat de aarde woest en ledig werd heeft plaatsgevonden.
Hierin zien wij weer Gods natuur te voorschijn komen die nooit laat varen hetgeen wat Zijn hand begon en net als in de tijd van Noach een nieuw begin gemaakt.

Daarom spreekt Petrus;
Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.


maandag 23 mei 2016

Waarom laat God toe dat …………………………

 
Waarom laat God toe dat …………………………

Veel mensen vragen dat zich af en geven God de schuld voor alle ziekte, dood en ellende die in de wereld is.

De tweede vraag is vaak;
Als God zo almachtig is waarom laat hij dat dan allemaal toe?

Ik zal in begrijpelijke taal proberen hier wat over te zeggen.
Ten eerste is de dood en ellende in de wereld gekomen door de zonde van de mensen.
God heeft alles goed geschapen de schepping met alles er op en er aan.
God heeft schepselen gemaakt die Hij op verschillende plaatsen van zijn rijk heeft aangesteld als heerser van dat gebied.
Wij kennen Engelen in de hemel en engelen (בני האלהים, Benei HaʼElōhīm) in de hemelse gewesten (dat vergt een andere studie) en de mensen op de aarde.
Deze (eerste) mensen heeft Hij aangesteld dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
De Bijbel zegt hierover: Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen (בני האלהים, Benei HaʼElōhīm); met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
Zo had de mens de zegeningen van God, voedsel, onderdak, bescherming, de zeggenschap over de dieren van de aarde (de dieren gehoorzaamden de mens voor de zondeval).

De mensen denken vaak de het onheil of straffen door een straffende God komen die onbarmhartig toeslaat.
Niets is minder waar, daarom vertel ik een waargebeurd verhaal om te illustreren hoe de mens zelf de ellende veroorzaakt heeft.

Het gaat hier over een vader (een vriend van mij) , moeder en 3 kinderen.
De oudste (dochter) raakte door een feestje aan de drugs.
Thuis had ze de zegeningen van liefhebbende ouders, een dak boven haar hoofd, een bed om in te slapen, genoeg eten en drinken enzovoort.
Verslaaft als ze was loopt ze van huis weg en gaat naar een stad dichtbij het dorp waar ze woonde.
Ze zwierf op straat en had de zegeningen van haar ouderlijk huis niet meer.
Vader ging haar zoeken en zocht de stad af.
De dochter zag op een dag haar vader zoeken en dook in een steeg om niet gevonden te worden.
Uiteindelijk is ze gevonden en kwam weer thuis.
Toen bleek dat ze niet thuis meer kon wonen omdat zij de huiselijke harmonie verstoorde vanwege haar verslaving.
Toen moest er voor haar buiten het afkickprogramma voor haar een passende woonvorm gevonden worden.

Niemand met enig verstand geeft de vader de schuld omdat de dochter toen zij aan het zwerven was verstoten was van het dak boven haar hoofd, een bed om in te slapen, genoeg eten en drinken enzovoort.

Vreemd dat God wel de schuld krijgt omdat de mens vrijwillig God heeft afgewezen en de heerschappij over de aarde (die de mens gekregen had) overgedragen aan de satan een van de engelen (בני האלהים, Benei HaʼElōhīm) die God geschapen heeft en zich met zijn hele nageslacht aan deze satan onderworpen heeft.

De bijbel zegt hierover: U was (bent) dood door de misstappen en zonden
waarmee u de weg ging (gaat) van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Deze satan (hij heeft meerdere namen; deze naam betekend tegenstander) heeft 1/3 van de engelenwereld achter zich gekregen in zijn rebellie tegen God.
God heeft tegen deze ontrouwe engelen gezegd :"Gij zijt in de hemel geweest, maar nog niet alle
mysteries waren al aan ulieden geopenbaard, en gij wist de waardeloze ervan.

God heeft ons gaven geschonken zoals eeuwig leven, heerschappij over de aarde en alles wat daar op leeft, een huis (het paradijs) om in te wonen, voedsel van de bomen (in het paradijs) en nog veel meer.
God zag dat het goed was en wandelde vaak met de mens in de hof van eden (de mens kende God aan de wind des daags).

God is echter geen God van robots en wil alleen gediend worden door zijn geschapen wezens die daar zelf voor gekozen hebben.
Daarom heeft God engelen en mensen de mogelijkheid gegeven om hem wel of niet de dienen.
Hij heeft hiertoe de mensen een proefgebod te geven (het verbod om te eten van de boom van kennis goed en kwaad).

Zondigen doe je nooit zonder gevolgen voor jou naasten (familie/gezinsleden)
Als jij als vader en kostwinner in de gevangenis komt verliezen je vrouw en je kinderen jouw inkomstenbron met alle gevolgen van dien.
Als jij door een zondig leven een besmettelijke, erfelijke ziekte of een verslaving oploopt heeft dat ook (ernstige) effecten voor je gezinsleven en alle mensen in jou omgeving (zie mijn voorgaande voorbeeld).
Dit ter illustratie.

Toen de mensen zich onderworpen opzettelijk hadden afgekeerd van God en zich onderworpen hadden aan de lagere goden, kwamen deze op de aarde en zij leerden de mensen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden.
Zij leerden de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en
borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te
bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het
verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof.
En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen.
Zij onderwezen banspreuken en wortelinsnijdingen, het
opheffen van banspreuken, astrologie, de constellaties, de kennis van de wolken, de tekenen van de aarde, de tekenen van de zon, en de baan van de maan.
En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel...

Ik heb de bovenstaande geschiedenis ingekort en alleen weergegeven wat ik nuttig vind in deze uitleg.

De mens had gekozen en God kon zijn gaven niet meer geven aan diegene die van Hem afgevallen waren.
Zo zijn de ziekte en dood door toedoen van de mens zelf op de aarde gekomen en zijn ze onder invloed gekomen van kwade krachten die sterker zijn dan de mens.
Hier kan de mens (jij en ik) niet aan ontkomen omdat de zonde en de haat tegen God en onze medemens als een erfelijk overdraagbare ziekte in ons  “gebakken” zit en wij net als de dochter van mijn vriend niet meer in de nabijheid van God kunnen wonen en zijn zegeningen kunnen ontvangen.

Zo is de mens gedoemd te sterven een daarna zijn eeuwig oordeel te ontvangen.

Zo komen wij op de tweede vraag:
Als God zo almachtig is waarom laat hij dat dan allemaal toe?

Dat is moeilijk om eenvoudig uit te leggen, maar voor de uitleg is het belangrijk te weten dat God niet liegen kan en dat Hij als Hij iets besloten heeft niet op zijn eigen woorden kan terugkeren.
Als eerste is de vraag laat God dit allemaal toe?
Nee van het eerste begin toen de mens de verkeerde keuze maakte heeft God buiten de straffen die Hij uitsprak ook de belofte van redding en verlossing aan Eva toegezegd.
Hij heeft de belangrijkste van de ontrouwe engelen laten opsluiten tot aan het einde der tijden.
God heeft de grote ongerechtigheid door middel van de zondvloed van de aarde afgespoeld, maar door zijn belofte van redding aan Adam en Eva gedaan heeft Hij de mensheid gered in de personen van Noach, zijn vrouw en zijn 3 zonen met hun vrouwen.
Waren deze mensen zonder zonden?
Beslist niet, maar ze waren oprecht voor God, daarom rekende God hen voor rechtvaardig (weer een onderwerp voor een andere studie).
De nakomelingen van Noach (wij dus ook) zijn daarna weer het verkeerde pad opgegaan.

God is de rechtvaardigheid zelve en voor iedere zonde tegen Hem (hoe groot of klein ook) eist hij genoegdoening.
Met andere woorden met elke zonde maken wij schuld bij God die moet worden betaald.
Dat kon Adam niet, Noach niet, Abraham niet, jij of ik ook niet omdat wij zijn maaksel zijn en iedere keer dat wij ademhalen van God de zuurstof krijgen om te blijven leven.
Alles waarvan wij denken dat van ons is, is Gods eigendom.
Wij hebben niets om de schuld te betalen, dat kan alleen iemand die zowel God als mens is en die zonder zonde is.

Toen heeft God het liefste wat Hij had, zijn eigen zoon naar de aarde gezonden.
De bijbel zegt hierover;
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Jezus kwam op aarde en heeft alles ondergaan en alle straf gedragen die wij hebben verdiend.
Om ons te redden van?
De satan?
Nee van de zonde, die erfelijk overdraagbare ziekte in ons  “gebakken” zit.
Aan wie betaald Hij onze zonden?
Aan de satan?
Nee aan God de vader die de genoegdoening van ons eist.
Moeten wij dan sterven?
Dit lichaam waarmee wij gezondigd hebben wel want dat lichaam is besmet.
Iedereen krijgt in de opstanding een onvergankelijk (onsterfelijk) lichaam waarmee wij voor God moeten verschijnen.

De bijbel zegt hierover;
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.
Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid.
Dit is de tweede dood: de vuurpoel.
Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Dan hebben de mensen vaak nog de vraag waarom God nu geen einde maakt aan de ellende die op aarde heerst.
Dit verklaart Jezus in de gelijkenis van het onkruid.

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

Hieruit blikt dat God de Vader wacht totdat iedereen (ook mensen die nog geboren moeten worden) die zalig zal worden de tijd en gelegenheid krijgen om tot God te komen.

Dat is wat er staat te gebeuren, wil jij je laten redden door Jezus Christus of wijs jij zijn redding ook af?

Jezus zegt hierover;
‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?
Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.

God heeft er alles aan gedaan om jou te redden van de ondergang.
De keuze is aan jou.